Volejte: (+420) 607 561 851
 

Informace o skutečných majitelích právnických osob / 17.04.2017

Informace o skutečných majitelích právnických osob

 V návaznosti na přijetí novely zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, která reaguje na požadavky EU ohledně předcházení zneužití finančního systému k praní peněz a financování terorismu, a s ní související novely zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob zasílám informaci o nových povinnostech právnických osob.

Jedná se o již existující povinnost právnických osob, svěřenských fondů a jiných právních uspořádání bez právní osobnosti evidovat informace o svých skutečných majitelích a od 1.1.2018 také o povinnost zapisovat tyto informace do evidence údajů o skutečných majitelích, kterou povede rejstříkový soud jako informační systém veřejné správy. Tato evidence tedy nemá být veřejným rejstříkem. V současné době projednávaný návrh Evropské komise však se zveřejňováním určitých informací o skutečných majitelích počítá. Dálkový přístup k údajům o skutečném majiteli bude umožněn taxativně vymezeným subjektům, jako jsou soudy, orgány činné v trestním řízení, správci daně, zpravodajská služba, ČNB, NBÚ, NKÚ apod.

Návrh na zápis údajů o skutečném majiteli bude muset být učiněn bez zbytečného odkladu po vzniku rozhodné skutečnosti. Tento návrh bude možné učinit pouze na formuláři, jehož náležitosti stanoví Ministerstvo spravedlnosti vyhláškou. Bližší informace ohledně technického provedení této povinnosti nejsou zatím známy.

Skutečným majitelem je rozuměna fyzická osoba, která má fakticky nebo právně možnost vykonávat přímo nebo nepřímo rozhodující vliv v právnické osobě, ve svěřenském fondu nebo v jiném právním uspořádání bez právní osobnosti. Například u obchodní korporace se jedná o fyzickou osobu, která sama nebo společně s osobami jednajícími s ní ve shodě disponuje více než 25 % hlasovacích práv této obchodní korporace nebo má podíl na základním kapitálu větší než 25 %, dále se jedná osobu, která sama nebo společně s osobami jednajícími s ní ve shodě ovládá osobu, která disponuje více než 25 % hlasovacích práv této obchodní korporace nebo má podíl na základním kapitálu větší než 25 %, dále se jedná osobu, která má být příjemcem alespoň 25 % zisku této obchodní korporace nebo osobu, která je členem statutárního orgánu, zástupcem právnické osoby v tomto orgánu anebo v postavení obdobném postavení člena statutárního orgánu, není-li skutečný majitel nebo nelze-li jej určit.

Do evidence skutečných majitelů se o skutečném majiteli bude zapisovat jméno a adresa místa pobytu, popřípadě také bydliště, liší-li se od adresy místa pobytu, datum narození a rodné číslo, bylo-li mu přiděleno, státní příslušnost a údaj o podílu na hlasovacích právech, zakládá-li se postavení skutečného majitele na přímé účasti v právnické osobě, podílu na rozdělovaných prostředcích, zakládá-li se postavení skutečného majitele na tom, že je jejich příjemcem, anebo jiné skutečnosti, je-li postavení skutečného majitele založeno jinak.

Zdroje:

1) zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu

2) zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob

Zpět
 

Kontakt

Napište nám
Kontaktujte nás

Mgr. Jitka Artico, advokát

Bělohorská 186/161
169 00 Praha 6 - Břevnov
Czech Republic

(+420) 607 561 851
po - pá: 9.00 - 18.00