Volejte: (+420) 607 561 851
 

Nová právní úprava správněprávní odpovědnosti / 17.04.2017

Nová právní úprava správněprávní odpovědnosti

Reakcí na nevyhovující a roztříštěnou úpravu správněprávní odpovědnosti bylo přijetí zákona č. 250/2016 Sb. o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich ze dne 12.7.2016, který nabývá účinnosti dnem 1.7.2017.

Jeho přínos spočívá zejména ve sjednocení právní úpravy odpovědnosti za správní delikty, jež byla doposud upravena rozdílně v mnoha právních předpisech. Obecná úprava podmínek odpovědnosti, druhů správních trestů a ochranných opatření a jejich ukládání, postupu projednávání přestupků správními orgány a postavení účastníků řízení před správními orgány bude nyní pro fyzické osoby i právnické osoby a podnikající fyzické osoby obsažena v jediném právním předpise.

Zákon zároveň sjednocuje rozdílnou terminologii pro správní delikty, kdy se dosud v případě fyzických osob jednalo o přestupky nebo jiné správní delikty a v případě právnických osob a podnikajících fyzických osob o správní delikty. S účinností nového zákona bude pro oba případy používán pojem „přestupek“. Přestupek bude tedy zahrnovat stávající přestupky, jiné správní delikty fyzických osob a správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob. Tím se dosáhne transparentnosti, pokud jde o trestnost možných forem útoků proti zájmům veřejné správy. Napříště bude nově trestný také pokus přestupku, stanoví-li tak zákon (např. u přestupků proti majetku), a to stejně jako dokonaný přestupek. Rozšířeno bylo také pachatelství o organizátora, návodce a pomocníka.

Pokud se týká správněprávní odpovědnosti právnických osob a podnikajících fyzických osob, zůstává zachována objektivní odpovědnost s možností liberace. U právnických osob přechází odpovědnost za přestupek na právního nástupce.

Z hlediska možnosti zdárného projednání a potrestání pachatele přestupku je důležitým zavedení institutu přerušení promlčecí doby. Oznámením o zahájení stíhání osoby podezřelé z přestupku a vydáním rozhodnutí o přestupku se běh promlčecí doby přeruší a začne běžet promlčecí doba znovu. Přerušení promlčecí doby má význam zejména v případě jednoleté promlčecí doby, jež je u přestupků fyzických osob v současnosti předmětem kritiky. Oznámením o zahájení řízení o přestupku a vydáním rozhodnutí o přestupku ztratí dosud uplynulá promlčecí doba jakýkoli význam a začne běžet promlčecí doba nová. Přerušením promlčecí doby vydáním rozhodnutí o přestupku se zamezí tomu, aby promlčecí doba uplynula v rámci odvolacího řízení.

Dne 1.7.2017 nabývá účinnosti také zákon č. 251/2016 Sb. o některých přestupcích ze dne 15.6.2016, který v plném rozsahu nahradí zákon o přestupcích, včetně jeho zvláštní části obsahující skutkové podstaty přestupků. Tento právní předpis je věnován pouze skutkovým podstatám přestupků, které nebylo možno převést do jiných zákonů, v nichž jsou stanoveny povinnosti, jejichž porušení je znakem převáděných skutkových podstat. Jedná se o obecné skutkové podstaty vyskytující se na více úsecích státní správy a dále o skutkové podstaty odpovídající hmotněprávním povinnostem v zákonech, které jinak skutkové podstaty přestupků neobsahují.

Zdroje:

1) Důvodová zpráva k zákonu č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

2) Důvodová zpráva k zákonu č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích

3) Zákon č. 250/2016 Sb. o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

4) Zákon č. 251/2016 Sb. o některých přestupcích

Zpět
 

Kontakt

Napište nám
Kontaktujte nás

Mgr. Jitka Artico, advokát

Bělohorská 186/161
169 00 Praha 6 - Břevnov
Czech Republic

(+420) 607 561 851
po - pá: 9.00 - 18.00